Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

zuzuzu
4677 e417
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
zuzuzu
9005 7fa5
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
zuzuzu
3344 16e8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
zuzuzu
8449 cb56 500
:(
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
zuzuzu

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viairmelin irmelin
zuzuzu
zuzuzu
9828 d51b
Reposted fromsober sober viaradaetyki radaetyki
zuzuzu
8726 e1a6 500
Reposted frompunisher punisher viaradaetyki radaetyki
zuzuzu
9827 0c60 500
Reposted fromsober sober viaradaetyki radaetyki
zuzuzu
0718 d744 500
Reposted fromtichga tichga viaradaetyki radaetyki
zuzuzu
Reposted fromFlau Flau viaradaetyki radaetyki
zuzuzu
9356 62a8
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin
zuzuzu
https://m.youtube.com/watch?v=KvTpHrtC600

W domach z betonu -Martyna Jakubowicz, Rafał Rękosiewicz, Ryszard Riedel, Jarocin 1989


Obudziłam się później niż zwykle
Wstałam z łóżka, w radiu była muzyka
Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam
I przez chwilę się czułam jak dziewczyny w "świerszczykach"

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Ten z przeciwka, co ma kota i rower
Stał przy oknie nieruchomo jak skała
Pomyślałam: "To dla ciebie ta rewia
Rusz się, przecież nie będę tak stała"

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Po południu zobaczyłam go w sklepie
Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek
Ruchem głowy pokazał mi okno
Więc ten wieczór spędzimy znów razem
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
zuzuzu
9820 1c9a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin

November 08 2018

zuzuzu
4638 2df6 500
zuzuzu
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
zuzuzu
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
zuzuzu
zuzuzu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl